Translate

Thursday, July 28, 2016

Kailangan namin upang maniwala

Kailangan namin upang maniwala at sundin ngunit isang karaniwang pagkakamali ay na ginawa namin ang aming sariling mga plano.

Si Jacob ay bibigyan ng isang pangako mula sa Panginoon ngunit nais niyang gawin ang kanyang plano. Naisip niya siya ay nagkaroon ng higit na kaalaman at pagkatapos ay Diyos ngunit siya ay magdusa dahil sa pride.
Nagsinungaling si Jacob sa kanyang ama upang makatanggap ng isang mabuting kapalaran. Kung siya ay nanampalataya sa Panginoon pagkatapos ang Panginoon ay may ibinigay ang basbas sa pinakamahusay na paraan ng Diyos.

Kailangan nating magtiwala sa Panginoon at hindi nakasalalay sa ating karunungan.

Si Jacob ay magdulot ng mga problema sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya sumampalataya sa Panginoon.Genesis 27:21-30

 

21 At sinabi ni Isaac kay Jacob, Lumapit ka rito, ipinamamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi.
22 At lumapit si Jacob kay Isaac na kaniyang ama: at hinipo siya, at sinabi, Ang tinig ay tinig ni Jacob, nguni't ang mga kamay ay mga kamay ni Esau.
23 At hindi siya nakilala, sapagka't ang kaniyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kaniyang kapatid: at sa gayo'y binasbasan siya.
24 At sinabi niya, Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau? At sinabi niya, Ako nga.
25 At kaniyang sinabi, Ilapit mo sa akin, at kakain ako ng usa ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kaniyang inilapit sa kaniya at kumain siya: at siya'y dinalhan niya ng alak, at uminom.
26 At sinabi sa kaniya ni Isaac na kaniyang ama, Lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko.
27 At siya'y lumapit at humalik siya sa kaniya: at naamoy ng ama ang amoy ng kaniyang mga suot, at siya'y binasbasan, na sinabi, Narito, ang amoy ng aking anak Ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon:
28 At bigyan ka ng Dios ng hamog ng langit, At ng taba ng lupa, At ng saganang trigo at alak:
29 Ang mga bayan ay mangaglingkod nawa sa iyo. At ang mga bansa ay mangagsiyukod sa iyo: Maging panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, At magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina: Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo. At maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo.
30 At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya nang kaaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kaniyang ama, ay dumating si Esau na kaniyang kapatid, na galing sa kaniyang panghuhuli.

No comments:

Post a Comment