Translate

Friday, December 18, 2015

Pakinggan ang mga instruksyon

Kailangan naming marinig ang mga tagubilin. Hindi kami perpekto at hindi namin alam ang lahat. Ngunit kami ay may pagmamalaki at hindi namin nais na makinig sa mga tagubilin. Ngunit kailangan nating mapagtagumpayan ang ating kapalaluan.

Kailangan namin ng mga tagubilin mula sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa ating mga ina sinapupunan. Kaya alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa aming mga buhay. Ngunit ang aming kapurihan ay hindi humingi ng Panginoon.

Mayroon kaming maraming mga kasalanan sa ating mga puso. Kaya hindi namin igalang ang Panginoon. May isang gamutin. Ang kanyang pangalan ay Jesus.

Siya ay nasa langit at pagkatapos siya ay ipinanganak sa mundong ito. Siya ay nanirahan sa isang perpektong buhay at siya ay namatay sa krus. Pagkatapos siya muling nabuhay sa ikatlong araw.

Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Pagkatapos ay ang Banal na Espiritu ay naninirahan sa ating mga puso. Kami ay makinig sa karunungan ng Diyos kapag kami ay may isang bagong puso.

Ako ay mapalad na tao dahil tiwala ako sa aking Panginoong Jesus.Mga Kawikaan16:20

  Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad.

No comments:

Post a Comment