Translate

Friday, December 4, 2015

Ang taong mapang-api

Gustung-gusto ko ang aklat ng Kawikaan. Ang  librong ito ay nagbibigay ng karunungan.
Kulang tayo ng karunungan sa maraming lugar ng buhay.
 Kailangan namin na makinig sa Diyos.
 Kailangan natin na maging mapagpakumbaba.
 Ito ay mahirap na maging mapagpakumbaba dahil tayo  ay may isang tao sarili.
 Kung tayo ay may pagmamalaki ay hindi namin makasarili.
 Hindi namin ay magiging mabait sa sangkatauhan at buhay na karanasan sa Diyos.
 Kailangan naming hilingin sa Diyos para sa isang bagong puso.
 Si Jesus ay namatay sa krus at nilupig ang kamatayan. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod kay Jesus.Kawikaan 16: 19

 Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap,
kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.

No comments:

Post a Comment