Translate

Friday, October 2, 2015

Ang buhay ng isang dakilang tao

Muling nag-asawa Abraham pagkamatay ni Sarah. Siya kasal Keturah. Sila ay nagkaroon ng anim na anak.

Abraham ay matanda ngunit Diyos pinapayagan sa kanya upang magkaroon ng anak.

Ang lumang tao ay hindi maaaring magkaroon ng mga bata ngunit magagawa ng Diyos ang anumang bagay. Kung may kamatayan, ang Diyos ay maaaring magdala ng buhay.

Nais ng Diyos upang pagpalain Abraham na may higit pang mga anak.

Ang anim na mga bata ay nakatira sa Gitnang Silangan at sa Arabic Peninsula.Genesis 25: 1-4

  1 Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. 2 Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Suah. 3 Si Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at Leumim. 4 Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Ketura.

No comments:

Post a Comment