Translate

Monday, July 6, 2015

Ang pangungutya

Si Abraham at  si Sarah ay hindi magkaroon ng ganap na pananampalataya. Sila ay ipinangako ng isang anak sa kanilang katandaan ngunit hindi nila ang tiwala sa Diyos.

Si Abraham ay may isang bata mula sa ibang babae. Hagar ay ang babae. Ang kanyang anak ay tinawag Ishmael. Nagdulot ito ng maraming mga isyu sa bahay ni Abraham.

Si Ishmael ay mapanuksosi Issac. Si Issac ay nasa linya ng Mesiyas at Ishmael ay hindi.

Ipinaliliwanag ng Bibliya na ang katuwiran ng Diyos ay hindi maaaring maging sa ating mga kasalanan.

Kung ang isang tao ay nagnanais na magkaroon ni  Jesus pagkatapos ay mga pangangailangan sa pag-ibig sa katuwiran ng Diyos na ang tao.


Genesis 21:8-10

  8 Lumaki ang bata, at nang ito'y awatin, naghanda nang malaking salu-salo si Abraham. 

 

   9 Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Egipto. 10 Nang makita ito ni Sara, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac!"

No comments:

Post a Comment