Translate

Wednesday, March 25, 2015

Lalaki ay Liars

Maraming mga tao ang tingin na ang Diyos ay hindi alam sa wala. Maraming tao sa tingin ang mga ito ay mas matalino kaysa sa Diyos.

May mga isyu sa Banal na Land. Gusto Ang mundo ang Arabo na magkaroon ng lupa.

Ibinigay ng Diyos ang Banal na Land sa mga Hudyo. Mga pangako ng Diyos ay palaging totoo.

Abram ay isang estranghero sa lupain ng Canaan ngunit ang kanyang mga kaapu-apuhan ay dapat magkaroon ng lupain na ito.

Lalaki ay Liars at ang Diyos ay totoo.Genesis 17:7-8

   7 "Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. 8 Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Canaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos."

No comments:

Post a Comment