Translate

Saturday, March 21, 2015

מאמין או לא מאמין

אני מאמין שיצירה מוכיחה שאלוהים הוא אמיתי. אבל הרבה אנשים ידחו את אלוהים והאנשים האלה יהיו לדחות את האמונה בישו. יש בעיה כי כולם חוטא. אם אדם עושה משהו לא בסדר אז האדם שמגיע לו גיהינום. אם אדם נמצא אז מגיע אדם שגיהינום.

ישו חי חיים מושלמים ומת על הצלב. אם אדם חוזר בתשובת מחטאיהם, ואז האדם חווה את אלוהים וללכת לגן עדן.

כאשר אדם מקבל חנינה מאת ה ', ואז האדם שרוצה לכבד את ה'.

אני מאמין שאהבה יכולה לעשות דברים גדולים בחיים אדם.מאמינים בישו יעשה דברים גדולים.המאמין יהיה רוח הקודש כדי להעצים את האדם הזה.

לאלוהים יש פרסים גדולים לאנשיו.משלי 14:14

 מִדְּרָכָ֣יו יִ֭שְׂבַּע ס֣וּג לֵ֑ב וּ֝מֵעָלָ֗יו אִ֣ישׁ טֹֽוב

No comments:

Post a Comment