Translate

Saturday, February 28, 2015

Sa lupain ng Keldian

Abram ay naninirahan sa lupa ng Keldian. Ang bayan ay tinawag Ur, sa lugar na ito ay matatagpuan sa Iraq.
Ang lugar na ito ay para sa mga philosophers at soothsayers na ang layunin ay ang pag-aaral ng matematika at astrolohiya. Kung saan sila nagkunwari upang mahulaan ang kapalaran ng tao. Pinag-aralan ang mga ito sa kalangitan para sa kaalaman sa hinaharap.
Kinakailangan upang sundin ang Panginoon at tanggihan ang makasalanang mga ideya Abram. Kailangang tanggihan ang makasalanang kalikasan at sundin ang Diyos sa sangkatauhan.
Nais ng Diyos na pagpalain Abram ngunit pondered Abram sa ideyang ito. Plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa aming mga saloobin.
Kailangan ng Diyos upang madagdagan ang aming pananampalataya. Kailangan nating maging dalisay sa harap ng Panginoon. Ang Lumang Tipan ay nagkaroon ng isang ng sakripisiyo system. Kaya dinala ni Abram ng dumalaga, isang kambing at isang lalaking tupa, ang bawat isa ng tatlong taong gulang, kasama ang isang kalapati at isang batang kalapati.
Ay paggawa Abram tayong sa Panginoon. Kunin niya ang dumalagang baka, kambing at isang lalaking tupa ngunit hindi niya kunin ang mga ibon.
Pagkatapos slept Abram bago siya nakumpleto ang sakripisyo.
Sinimulan ng Diyos ang sakripisyo at natapos ang sakripisyo. Ang makabuluhang ng ito ay na ito ay isang walang hanggan pagkakaisa na may Abram. Ay magpapanatili sa Diyos ito pagkakaisa.
Bibigyan ng Diyos ang lupain ng Israel sa mga Hudyo at ang Gentiles na sundin ang Diyos ng Biblia.
Ang sangkatauhan ay mahina at nararapat sa impiyerno. Nagpunta si Jesus mula sa langit sa lupa upang ang sangkatauhan ay pinatawad.
Siya ay nanirahan isang perpektong buhay at namatay sa krus. Siya conquered kamatayan. Kung ang isang tao tanggapin si Hesus pagkatapos ay ang taong iyon ay napatawad. Sila ay magkakaroon ng bagong puso upang sundin ang Panginoon. Ang Banal na Espiritu ay naninirahan sa gitna ng tagasunod ni Jesus.Genesis 15:7-12

   7 Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito."

               8 Itinanong naman ni Abram, "Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin?"
               9 Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang babaing kambing, at isang tupa, bawat isa'y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batu-bato." 10 Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. 11 Bumaba ang mga buwitre upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.
               12 Nang lumulubog na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman.

 

No comments:

Post a Comment