Translate

Sunday, February 22, 2015

Kailangan namin na magkaroon ng karangalan

Kailangan naming bigyan ang karangalan sa isang bagay. Ang ilang mga tao ay igalang ang kanilang sariling mga mabuting gawa at sangkatauhan ay Purihin ang mga taong ito. Ito ay isang madaling aktibidad upang makamit.
Kung ang isang tao ay may talento ay bibigyan ng Diyos ng talento sa taong iyon. Maraming mga tao ay tumangging kinikilala ang Diyos. Ang ilang mga tao ay gagamit ng mga salita upang bigyan ang Diyos credit ngunit ang kanilang buhay tanggihan si Jesus.
Gusto ng Diyos na igalang siya sa aming mga salita ngunit kailangan namin transformed buhay.
Nagkaroon ng maraming mga talento Abram. Rescued niya ang kanyang pamangking lalaki at siya pinarangalan ng Panginoon.
Ang hari ng Salem ay isang mataas na pari. Siya pinarangalan ng Panginoon na may gabay ni Abram. Ang lahat ng kaluwalhatian ay kabilang sa Panginoon. Pagkatapos ay binasbasan si Abram sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sampung porsiyento sa Panginoon.
Naniniwala ako na ang lahat ng mga mananampalataya ni Jesus ay kailangang magbigay ng sampung porsiyento ng mga kita sa Panginoon. Ginawa ni Abram na ito bago ang Lumang Tipan batas ay ibinigay sa mga Hudyo, kaya kailangan naming bigyan ang sampung porsiyento sa Panginoon.
Kailangan naming parangalan ang Panginoon sa aming mga salita, aksyon at pera. Ang Panginoon nagmamay-ari ng lahat ng bagay at hindi namin pag-aari ng kahit ano.Genesis 14:18-20

 18 Dinalhan siya ni Melquisedec, hari ng Salem at pari ng Kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak, 19 at binasbasan,

"Pagpalain ka nawa, Abram, ng Kataas-taasang Diyos,
na lumikha ng langit at lupa.
20 Purihin ang Kataas-taasang Diyos,
na nagbigay sa iyo ng tagumpay!"
At ibinigay ni Abram kay Melquisedec ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan.

No comments:

Post a Comment