Translate

Friday, February 20, 2015

Bayani ay makakatanggap ng karangalan

Nakatulong Abram ang kanyang pamangking lalaki mula sa mga pangunahing problema. Ang hari ng Sodom nais na ibinigay salamat kay Abram.
Sana ibinigay ni Abram salamat sa Diyos o sa kanyang sarili.
Ang tagasunod ni Cristo ay dapat na mabuhay ng isang magandang buhay. Kapag ang isang tao ay mabuting gawa, kaya ang ibang mga tao ay Purihin Kristiyano. Maaaring magbigay ang Kristiyano karangalan sa Diyos o self-pagkaluwalhati.
Kailangan ko bang aminin sa ideyang ito. May mga beses kapag binigyan ako ng kaluwalhatian sa aking sarili at tumangging parangalan Diyos.
Mga Tao kailangan upang papuri sa Diyos at sa mga tao ay hindi dapat Purihin ang aking sarili.
Mahal sa akin si Hesus kapag ako ay isang makasalanan. Nagkaroon ng mga oras kung kailan tinanggihan ko siya ngunit mahal siya sa akin.
Kailangan ko bang bigyan ang lahat ng aking buhay kay Hesus.Genesis 14:17

 Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa Libis ng Save, na tinawag ding Libis ng Hari.

No comments:

Post a Comment