Translate

Monday, February 16, 2015

Ang mahusay na digmaan

Pamangkin ng lupa ni Abram ay puno ng digmaan. Ang lugar ng Senaar, Ellasar, Elam at Goyim. Ang apat na mga bansa ng Mesopotamia. Ang buong lugar sa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at ang Euphrates.

At nagkaroon ng limang mga lugar na nakipaglaban laban sa Senaar, Ellasar, Elam at Goyim. Ang lugar na ito ay nasa mula sa Jordan River plain. Ang mga bansa ay Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboyim, at Béla.

Ito ang kasaysayan ng Battle ng Valley ng Siddim.

Pamangkin ni Abram ay naninirahan sa Sodom at Kedorlaomer at ang mga hari conquered Sodom.

Pamangkin ni Abram ay ang pagkuha sa labanan. Ang lugar na pinili pamangkin ni Abram ay kahindik-hindik.

Abram ay nasa isang magandang lugar at Lot ay nasa isang hindi magandang lugar.

Ano ang nakikita ng mga tao mata ay hindi palaging tama. Sodom tila magandang ngunit ito ay makasalanan at hindi tahimik.

Kailangan naming umasa sa karunungan ng Diyos. Naniniwala akong umasa si Abram sa Diyos. Kapag depende mga tao ng Diyos sa Diyos pagkatapos ay ang mga ito ay ligtas.

Ang Bibliya ay mula sa Diyos. Kung i-claim namin ang mga salita ng Bibliya pagkatapos ay alam namin ang katotohanan. Kung hindi kami nakadepende sa Bibliya pagkatapos kami ay may problema.

Ang isang tao ay maaaring magkasala at pumunta laban sa Diyos. Ang lunas ay ang krus ni Jesus. Kailangang magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at sundin si Jesus isang tao. Nais ng Diyos ang pinakamahusay para sa kanyang mga anak.Genesis 14:1-12

    1 Arioc ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim, 2 ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Birsha ng Gomorra, Shinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim at Zoar ng Bela. 3 Tinipon ng limang haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding Dagat na Patay. 4 Ang mga ito ay labindalawang taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit nang ika-13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. 5 Isang taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer, kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan: ang mga Refaita sa Astarot-carnaim, ang mga Zuzita sa Ham at ang mga Emita sa Save-kiryataim. 6 Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabundukan ng Seir hanggang sa Elparan, sa gilid ng disyerto. 7 Buhat doo'y bumaling silang patungo sa Kades (o Enmispat) at sinakop ang lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoreo sa Hazazon-tamar.

               8 Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa Kapatagan ng Sidim. At doon nila hinarap 9 sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amrafel ng Sinar at Arioc ng Elasar---lima laban sa apat. 10 Natalo ang limang hari, at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomorra ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. 11 Kaya't sinamsam ng apat na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomorra, pati ang pagkain doon. 12 Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma, at kinuha ang lahat ng ari-arian nito.

No comments:

Post a Comment