Translate

Thursday, August 21, 2014

Ang magandang buhay

Ano ang mahusay na buhay? Kung ang isang tao kumikita ng pera at mga buhay sa isang magarbong lokasyon? Ito ang magandang buhay. Kailangan kong ipaliwanag muna ang ebanghelyo.

Ang sangkatauhan ay nagkasala at Karapat namin impiyerno. Nagmamahal ang Diyos ang sangkatauhan ngunit kailangan siya parusahan ang kasalanan. Si Jesus ay ipinanganak mula sa isang birhen at nabuhay isang perpektong buhay. Siya ay ang perpektong tupa para sa sangkatauhan. Sa Lumang Tipan, nagkaroon ng tupa na sakripisyo para sa kasalanan. Si Jesus ay ang perpektong sakripisyo para sa sangkatauhan. Namatay siya sa krus para sa mundo. Siya conquered kamatayan. At kung ang isang tao ay nais ng isang bagong buhay pagkatapos ay kailangan nila upang magsisi mula sa kanilang mga kasalanan. At kailangan nila upang tanggapin ang kapatawaran ng krus ni Jesus para sa buhay na walang hanggan.

Si Hesus ang pinakadakilang halimbawa para sa sangkatauhan. Nais kong sundin ang mga halimbawa ni Jesus.

Kapag mayroon si Hesus ng isang tao sa kanilang mga puso pagkatapos ay dapat silang nais na ibahagi ang balita ni Hesus Kristo. Ito ang pinakamahusay na buhay. Ang taong ito ay magiging mapalad.Kawikaan 11:25

Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay,
at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.

No comments:

Post a Comment