Translate

Wednesday, March 26, 2014

משך הזמן

בחירת מילים כדי לתקשר את משך הזמן של הבריאה של אלוהים היא משמעותית. בעברית, יש מילות רבות המשמשות כדי לציין סוג מסוים של זמן. בעברית יש מילות עשר להסביר תקופה ארוכה של זמן. אם אלוהים היה רוצה לנו להבין שיצירתו לקחה מיליון של שנים. הוא היה יכול להשתמש באחת עשר מילים שמתארות תקופה ארוכה של זמן. אבל אלוהים בחר אף אחת מהמילים האלה. הוא בחר במילה "היום". הוא היה עולה בקנה אחד איך שהוא השתמש בו (עם מספר), הוא הגדיר את אורכו של היום (ערב ובוקר) והוא כתב את זה בשבילנו על לוחות חרס (עשרה הדיברות). מה עוד אנחנו צריכים ראיות שאלוהים נדרש שישה ימים מילוליים כדי ליצור

No comments:

Post a Comment