Translate

Saturday, March 29, 2014

העיר צריכה את זה

אנשים שמחים אז הם עצובים. זהו סיפורו של המין האנושי. אנשים רוצים משהו שהוא לנצח טוב. אנשים מסתמכים על הרעיונות שלהם והם עושים את הרעיונות שלהם . אנשים רבים לדחות את החוכמה האמיתיתויש לו לב מרושע. החיים של חטא אינו מקיים את נפש אדם ואת המנהיגים לקבל את הרעיונות המרושעים. אנשים להצביעמנהיגים הרשעיםבעמדתם.
הטבע החוטא מקדם את כלהדברים הרעים בחיים. אנשים לא יכולים לעשות טוב בלי אלוהים. יש לנולב רשעיםששונא את תכניתו של אלוהים . אבל כאשר אדם חוזר בתשובת מחטאיהם אז יש חיים חדשים.
אלוהים נותןחיים חדשים לכל חסידיו. חסידיו של ישו צריך להיות בממשלה, מלמדים בבתי ספר ציבוריים , ובכל תחוםבחברה.
עולם רצונותחיים טובים. הכנסייה ישוע המשיח צריכה להיותבתרבות. פעמים רבות,הכנסייה לא מתערבות בממשלה משוםשהכנסייה לשקול מאמינה שהממשלה היא מלוכלכת.
הם מתלוננים עלהמנהיגות , אבלהמנהיגות לא צריךהלב של אמת.
מכללות רבות החלו כבית ספר נוצרי , אבלהכנסייה אפשרה לתורתו הכופרת ולכןהמכללות להפוך לרעות. המכללות לשנותלהכי הגרוע , הם הופכים ללמד נגד אלוהים. הכנסייה נכשלה בתחום זה.
רוח הקודש מעניקה חיים , אךהטבע החוטא להביא מוות וגיהינום. הנוצרים צריך לציית לאדון ומשרת בכל תחומיהתרבותוהאנשיםשדוחים את ישו צריך מקבלים את ישו בחיים שלהם .משלי 11:10

 בְּט֣וּב צַ֭דִּיקִים תַּעֲלֹ֣ץ קִרְיָ֑ה וּבַאֲבֹ֖ד רְשָׁעִ֣ים רִנָּֽה

No comments:

Post a Comment