Translate

Friday, March 14, 2014

Ang dalawang mga mensahe

Maraming taon na ang nakalipas at hindi isang single mensahe sa Biblia ay nagbago. Bakit dapat tinatangka naming magtugma paglikha hinggil sa Bibliya sa ebolusyon. Ebolusyon ay walang pagsuporta sa katotohanan, kasaysayan ng mga maling impormasyon, frauds at pare-pareho ang pagpapalit at gusto ng maraming tao upang pagtugmain ang ideya ng paglaki sa Biblia.
Mayroon akong dalawang libong taon gulang na pahayag sa Biblia na naglalarawan ito harmonizing, o paniniwala na ang Biblia at ebolusyon ay magkatugma.

2 Kay Timoteo 4:3-4

 

Ito ay sapagkat ang panahon ay darating na ang mga tao ay ayaw nang tumanggap ng mabuting katuruan. Sa halip, ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa, mag-iipon sila ng mga guro para sa kanilang mga sarili. Magtuturo sila kung ano ang nais ng kanilang nangangating tainga. Itatalikod nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan. Babaling sila sa mga alamat.

No comments:

Post a Comment