Translate

Friday, March 28, 2014

Ang crossbar

Naniniwala ako sa Tabernakulo ay kawili-wili. Ang  mga crossbars ay  palakasin ang mga frame sa hilaga, timog, at kanluran panig ng courtyard . Ang gintong singsing sa mga gilid ng dibdib upang magtataglay ng mga arko. Kurtina A ay upang hatiin ang tabernakulo sa dalawang kuwarto , ang Banal na lugar at ang pinaka- banal na lugar . Nabuo Ang Pinakabanal na Lugar isang perpektong parisukat na 15 talampakan sa pamamagitan ng 15 talampakan sa pamamagitan ng 15 talampakan. Nakapaloob na may mga kurtina ng linen burdado na may kerubin . Ito ay naglalaman ng kaban ng patotoo , na kinakatawan ito trono kuwarto ng Diyos. Kinakatawan ang Banal na Lugar kanyang hari o reyna silid pambisita kung saan ang kanyang mga tao symbolically dumating bago siya sa tinapay ng presensya. Ang ilaw mula sa lampara - stand at ang insenso mula sa altar ng insenso . Sa loob ng tabernakulo , ginto ay ang mga metal ng pagpili ; Sa labas simula sa base ng mga panlabas na kurtina . Sa lugar na ito , ang mga metal ng choice ay tanso . Ang kasangkapan na malapit sa lugar ng tirahan ng Diyos ay ginawa ng ginto ; doon sa higit na malayo ang layo ay ginawa ng tanso . Ang base na suportado ang mga frame ng tabernakulo at ang apat na mga post na may hawak na ang naghahati tabing ay ginawa ng pilak .


Exodo 26:26-37

  26 "Gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, lima sa isang tabi, 27 lima sa kabila, at lima sa likod, sa gawing kanluran. 28 Ang mga pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. 29 Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuutan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. 30 Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok.

               31 "Gumawa ka ng kurtinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula. Burdahan mo ito ng larawan ng kerubin. 32 Isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa apat na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa apat na patungang pilak. 33 Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang Kaban ng Tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa Dakong Banal at sa Dakong Kabanal-banalan. 34 Ang Luklukan ng Awa ay ilagay mo sa ibabaw ng Kaban ng Tipan na nasa Dakong Kabanal-banalan. 35 Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kurtina, sa gawing hilaga ng Dakong Banal at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw.
               36 "Ang pintuan ng tabernakulo'y lagyan mo ng kurtinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, kulay ube at kulay pula, at telang lino. Ito'y buburdahan nang maganda. 37 Gumawa ka ng limang posteng akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argolyang ginto at itayo sa limang tuntungang tanso.

No comments:

Post a Comment