Translate

Friday, February 21, 2014

גרנד הקניון

אנחנו צריכים לבחון את הגרנד הקניון. ספרי המדע מלמדיםשנהר הקולורדו הוקםהקניון לאט, זה דורש מיליוני שנים. אנחנו צריכים לשאול אתשאלה כמה.
1 ) אםנהר הקולורדו הואנהר עתיק , ולכן הנהר יצר את גרנד הקניון למה אין לנו הרבה קניונים גדולים ? יש נהרות עתיקים רבים על פי אבולוציה כך שזו שאלה טובה.
2 ) איך יכלנהר שהוא רחב רגליים מאות ויש לי מספיק אנרגיה כדי ליצור את הגרנד הקניון , שהוא מעל 15 קילומטרים רחבים בחלקים רבים .
3 ) איפה הוא המקורלכל המים ? נראה כי היה זמן שבו היה אגם גדול בקצה הצפוני של הקניון. נראה שישזמן שבו היהסכר טבעי מחזיקמים. אם סכר זה נפרץ אז סכום שמים היה יוצראירוע קטסטרופלי . אירוע זה דורשפרק זמן קצר .
4 ) איפה כל המשקעיםשנהר הקולורדו לדחוף החוצה כדי להפוך את הקניון ? התשובות היאשהמשקעים הם יותר מ -15 קילומטרים מחוץ לאוקיינוס ​​. זה ידרושתנועה קטסטרופלי של מים כדי לדחוף את המשקעיםשהרחק לתוך האוקיינוס.
5 ) מי גבינה איןהקניון להכיל מאה אלפי קילומטרים רבועים של שכבות מקבילות? אםהקניון דורש מיליוני שנים אז לא צריך להיות להוכיח סימני שחיקה לאורך הקירות, אבל אין שם. שכבות מקבילות נוצרות על ידי כמויות גדולות של מים במהירות ריצה.
המסקנה עלהגרנד הקניון היא זה. העדויות הגיאולוגיות תומכתבהיווצרות מהירהולא מיליוני שנים

No comments:

Post a Comment