Translate

Thursday, February 20, 2014

המערכת מצאה אותך

האם אדם יכול לעשות רעולכבוש את המערכת? אנשים רבים רוצים לעבור על החוק. נראה כי חלק מאנשים לכבוש את המערכת. רבים מאמיניםבאבולוציהושאין תקןבאבולוציה . המערכת מלמדת את זה. רקהחזק יחיה.
האם ישתקן בחיים האלה ? האם יש דרך רבות של הארה ? מי הוא צדיק? לאנשים רבים יש את השאלות האלה ?
המאמיניםבישו צריכים לחיות חיים טהוריםבישו. המאמינים צריכים להבין את הנושא של חסד.
הם נידונו לגיהינום בגלל חטאיהם . הצלב של ישו מביא חיים. ישו חיחיים מושלמים ומת בהמשיח. הוא כבש את המוות. אז המאמין רוצה לאהוב את ישו. הם לא יכולים להרוויח ישועה , אבל זה נעשה באהבה.
רוח הקודש תדריך את המאמיןבישו. רפורמות רוח קודשלב האדם,לב האדם יהיו שונות. האדם רוצהחיים טהוריםבישו.
אם אדם דוחה את ישו ואז האדם יהיה רצוןחיי החטא . כאשרחטאי אדם ואזהחטאים יעוורוהאדם. הרצונות הרעים יהרסו את האדם. אלוהים יעניש את הרצונות הרעים של המין האנושי , אם אדם מסרב הצלב של ישו. הצלב של ישו יכול לגאול אתאדם, אבל יש אנשים שידחו את האמת.משלי 11:5

 צִדְקַ֣ת תָּ֭מִים תְּיַשֵּׁ֣ר דַּרְכֹּ֑ו וּ֝בְרִשְׁעָתֹ֗ו יִפֹּ֥ל רָשָֽׁע

No comments:

Post a Comment