Translate

Thursday, February 13, 2014

הכסף הוא חסר ערך משום שהרעיון הזה

אני רואה הרבה פרסומת על כסף. הפרסומות מלמדת שכסף הוא התרופה של החיים האלה. אם יש לנו כסף אז לא תהיה לנו בעיות. אנשים רבים מבקשים אחריהכסף. הם הולכים לקולג' ואז האדם מקבל שכר טוב.
אני תמיד שומע את זה . כסף הוא המפתח לחיים. אנשים צריכים כסף כדי לעשות דברים. אם יש לאדםמשפחה ואזאדם צריך לפרנס את משפחתו . יש לי חברים עם ילדים קטנים . הילדים הצעירים אוכליםהרבה אוכל ומזון דורשים כסף.
אם אדם רוצהבית. האדם צריך להיות עבודה טובה. אני מבין את הרעיון הזה.
אני מאמין שאנשים צריכים לתת כסף לארגונים. ישנם ארגונים רבים הדורשים כסף. האנושות צריכה לתתלארגון כלשהו , כיהארגונים אינם יכול לפרנס את עצמם .
אם אדם דוחה את צלבו של ישו ואת התנ"ך אז הכסף לא שווה כלום. אנשים עשירים רבים מאמיניםבכסף ודוחים את אלוהים. זה רעיון חשוב כי חטאים כולם. חטא אחד מוביל לשיפוטו של אלוהים. כאשר אדם מקבלחנינה מהחטאים שלהם ואז האדם יהיה בגיהינום לנצח. כסף האדם הזה הרוויח לא שווה כלום. האנושות צריכה לבטוח באלוהיםולא כסף.
אני לא מאמין שכסף הוא רע אלאאהבת כסף היא רעה. כסף הוא מתנה מאלוהים.
יש לי צדקה מאלוהים. אני לא מרוויח את זה אבל קבלתי את חסדו של אלוהים. את זעמו של אלוהים יהיה על פני האדמה הזאת . כאשר זעמו של אלוהים הוא על פני האדמה הזאת ואז הכסף בעולם לא שווה כלום.
אם אני דוחה את צלבו של ישו ואז מגיע לי גיהינום בגלל חטא אחד לא פוסל אותי . אני לא יכול להיכנס לגן עדן . אני מקבל את צלבו של ישו , כי ישו היההקורבן המושלם . אני מעביר אמון והחטאים שלילצלב של ישו. ישו רוצה שאנשים יעבירו את חייהם לצלבמשלי 11:4

 לֹא־יֹועִ֣יל הֹ֭ון בְּיֹ֣ום עֶבְרָ֑ה וּ֝צְדָקָ֗ה תַּצִּ֥יל מִמָּֽוֶת

No comments:

Post a Comment