Translate

Thursday, February 27, 2014

מחויבותךלפשע ?

יש ליהעולם רצונות רעים. כל אחד יכול להיות נשלט על ידי רצונות רעים. יש חטאים רבים שאנשים אוהבים . יש תוכניות כדי להימנע מרוע , אלא האנושות תמיד הייתה לעשות רעה . אנחנו אוהבים ניאוף מחויבות כאשר אנחנו חושבים שאנחנו טהורים. אנחנו גונבים מאנשים אחריםכשזה נראה טוב . אנחנו אוהבים לשקר זה לזה , כי אנחנו יכולים להיות רווח הגון.
כך האם יש דרך לעזור לאנושות ? אנו חוטאיםשאוהבים לחטוא . התרבותשל העולם דוחה את הטוב ומקדמת את חטאו של הלב. אנו מסכימים עםהפעולה לא טהורה. אנחנו יכולים לקדם את הרוע בעולם הזה , כיהחטא של הלב הואבנשמה. אנו זקוקיםלנשמה חדשה .
אני מחרים את הדברים טמאים , כירוח הקודש מתגוררת בלבי. אני לא אוהב את החטא משוםשרוח הקודש מרשיעה את לבי. אנשים רבים לדחות את רוח הקודש , כי הם חיים חטא. כאשר אדם אוהב את הרצונות טמאים אז החיים יושמדו. אםניאוף התחייבויות אדם ואזהנישואין יהיו בצרות . אם אדם גונב מחברה ואז הם יכולים ללכת לכלא.
אבל אם יש לאדםלב חדש בישוע ולאחר מכן את הרצונות הישנים ייעלמו. אנחנו צריכים להודות שאנו חוטאים . הצלב של ישו יכול להביא סליחת חטאים. כאשר אדם רוצה ישו אזרוח הקודש נכנסהלאדם. האדם יהיה רצונות חדשים לתכניתו של אלוהיםמשלי 11:6

 צִדְקַ֣ת יְ֭שָׁרִים תַּצִּילֵ֑ם וּ֝בְהַוַּ֗ת בֹּגְדִ֥ים יִלָּכֵֽדוּ

No comments:

Post a Comment