Translate

Monday, February 24, 2014

Ang Magagandang talahanayan

Ang Diyos ay ang pinakamahusay na maker ng ​​mga bagay at Siya ay ang pinakamahusay na designer. Siya ay ang mga Hudyo upang buuin ang Tabernakulo. Sa Tabernakulo mga Hudyo ay nagkaroon ng akasya kahoy na may ginto. Ito ay isang magandang table. Ang mga Hudyo na kinakailangan upang ilagay ang tinapay ng presensya sa talahanayan na ito sa harap ng Diyos. Mayroon akong Lumang Tipan verses na may isang Bagong Tipan taludtod.

Si Hesus ang tinapay ng buhay. Kailangan ng bawat tao'y may kaugnayan sa Jesus.Exodo 25:23-30

  23 "Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.9 metro ang haba, 0.5 metro ang lapad, at 0.7 metro ang taas. 24 Balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng muldurang ginto. 25 Lagyan mo ang gilid nito ng sinepa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng muldurang ginto. 26 Gumawa ka ng apat na argolyang ginto at ikabit mo sa apat na sulok, sa may tapat ng paa nito. 27 Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. 28 Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. 29 Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto: plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. 30 Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. 

 

 

Hebreo 9:2

 Ito ay sapagkat ang mga tao ay nagtayo ng isang tabernakulo. Tinawag nila ang unang silid na banal na dako. Dito nila inilalagay ang lagayan ng ilawan, ang mesa at ang tinapay na inilagay sa harap ng Diyos.

No comments:

Post a Comment