Translate

Thursday, January 30, 2014

השחקניםבסופרבול

סוף השבוע שלסופרבול קרוב. האנושות אוהבת לשמוע על השחקניםואת תגובותיהם שלהשחקנים. ישנם שחקנים גאים רבים, הנושא של גאווה יכול לגרום לבעיות רבות. אם שחקן הוא גאוותן אז תהיה הרבה טעויות .
אנחנו יכולים לראות את הגאווהבאנשים אחרים. יש לי האנושותבעיה עם גאווה. אנחנו עושים דברים בלי לחשוב על אלוהים, כי האגו שלנו הוא גדול. אלוהים מבין יותר, אך אנו מסרבים לקבל את הרעיון הזה. זה נקרא גאווה.
התרבותבעולם מקדמת את הרעיון של כבישים רבים לאלוהים. רבים מאמינים באסלאם ובנצרות מלמדים אותו הרעיון. רבים מאמינים בודהיזם ולנצרות מלמדים אותו הרעיון. זה רעיון שווא. ישו הוא הדרך היחידה לגן עדן. גאווה תקדם עבודות טובות להרוויח גן עדן. חטא אחד מוביל לגיהינום. אנחנו לא יכולים להציל את עצמנו . הצלב של ישו יכול להביא ישועה , אם אדם משפיל את עצמם.
העולם הזה לקדם את הרעיון של אבולוציה. אנשים רבים אינם רוצים אלוהים ולכן הם מכחישים את קיומו של אלוהים . זוהי גאווה , כי האנשים האלה רוצים להיותמלך. הם רוצים לחטוא ולכן הם מכחישים את קיומו של אלוהים . זה נקרא גאווה.


חסידיו של ישו רבים יכולים להיות גאווה. הם יכולים להכחיש את רוח הקודש ולכןהחסיד יעשה חטאים רבים. זה נקרא גאווה. המאמין צריך להיות להוביל על ידי הרוחולא בבשר .
יש לי חדשות טובות. אם יש לאדם גאווה אז הם יכולים לחזור בתשובהמהחטא. אנחנו צריכים להיות צנועים לפניהקודשורק אלוהים.משלי 11:2

 בָּֽא־זָ֭דֹון וַיָּבֹ֣א קָלֹ֑ון וְֽאֶת־צְנוּעִ֥ים חָכְמָֽה

No comments:

Post a Comment